Ogólne Warunki Gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI ( „OWG”)

TRAX Polska Dorota Wysocka-Klapczyńska, ul. Dębowa 6, 62-025 Siekierki Wielkie, NIP: 7822346691 (dalej „TRAX Polska”) udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane urządzenia, elementy urządzeń oraz części zamienne (dalej „Produkty”). Gwarancja obowiązuje, w wyszczególnionym okresie, począwszy od udokumentowanej daty sprzedaży Produktu w Polsce nabywcy finalnemu (dalej „Kupującemu”), w zakresie usterek materiałowych lub produkcyjnych, zgodnie ze wskazanymi poniżej zasadami gwarancji. Gwarancja na Produkty ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polski.

WARUNKI GWARANCJI

 1. TRAX Polska udziela gwarancji na zakupione urządzenia, elementy urządzeń oraz części zamienne zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji.
 2. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży zawartej na fakturze VAT.
 3. Okres gwarancji na sprzedawane Produkty każdorazowo jest podawany w ofercie.
 4. Okres gwarancji na nowe części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty ich montażu. W przypadku montażu części zamiennych w ramach naprawy gwarancyjnej urządzeń, gwarancja części obowiązuje do końca gwarancji urządzenia.
 5. Upoważnionym do przyjmowania, rozpatrywania i realizacji zgłoszeń serwisowych w ramach niniejszej gwarancji jest wyłącznie TRAX Polska ( traxpolska.pl; ltxpolska.pl).
 6. Każdą usterkę będącą podstawą reklamacji, należy niezwłocznie ( nie później niż w terminie 3 dni od daty jej wykrycia) zgłosić pisemnie w dziale serwisu TRAX Polska. Dane kontaktowe serwisu TRAX Polska znajdują się na stronie traxpolska.pl i ltxpolska.pl ( w zależności od typu zakupionego Produktu) lub dokumentacji zakupionego Produktu.
 7. Podczas zgłaszania reklamacji należy każdorazowo przedstawić dokument reklamacji oraz fakturę zakupu Produktu z widocznym numerem referencyjnym reklamowanego Produktu – wystawioną przez TRAX Polska.
 8. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem terminów i procedur, określonych w niniejszych OWG nie będą rozpatrywane i powodują utratę praw z tytułu gwarancji.
 9. Gwarancja na Produkty nie ma zastosowania w przypadku, gdy usterki powstały z przyczyn innych niż tkwiące w samym Produkcie i w takim przypadku reklamacja zostaje odrzucona.
 10. W przypadku montażu Produktu poza serwisem Gwaranta, obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wraz ze zgłoszeniem reklamacji potwierdzenia prawidłowego (czyli zgodnego z technologią producenta) montażu Produktu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji.
 11. W przypadku Produktu, dla którego producent przewidział dokonywanie przeglądów okresowych, Kupujący jest zobligowany do ich realizacji zgodnie z planem obsługowym zawartym w dokumentacji Produktu. Użytkownik powinien zachować do wglądu dokumenty potwierdzające wykonanie czynności obsługowych dla reklamowanego Produktu, a ich brak stanowi podstawę do utraty uprawnień z tytułu gwarancji. Przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w zamówieniu lub umowie zaznaczono inaczej.
 12. TRAX Polska przystąpi do diagnozowania i usunięcia stwierdzonej usterki w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonania prawidłowego i pełnego zgłoszenia. Naprawa lub wymiana Produktu lub jego części zostanie wykonana u Kupującego lub w warsztacie TRAX Polska w zależności od możliwości serwisowych TRAX Polska i charakteru usterki.

GWARANCJA OBEJMUJE

 1. Przywrócenie do właściwego stanu lub wymianę Produktu uznanego za wadliwy na pozbawiony wad przez TRAX Polska, jak również robociznę, która dotyczy wymiany lub naprawy Produktu.
 2. W przypadku Produktu , który nie został zamontowany przez TRAX Polska, Kupującemu przysługuje wyłącznie przywrócenie do właściwego stanu lub wymiana Produktu uznanego za wadliwy.
 3. Wymienione części stają się własnością TRAX Polska.
 4. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej usterki nie obciążają Kupującego.

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 1. Zgłoszeń w innej formie niż pisemna (np. telefonicznych) bez formalnego, pisemnego zgłoszenia reklamacji do TRAX Polska.
 2. Interwencji serwisowych realizowanych poza umownym okresem obowiązywania gwarancji na Produkty.
 3. Usterki Produktu i jej ewentualnych skutków w przypadku, gdy w momencie jej stwierdzenia Kupujący nie zareagował we wskazanym w pkt. 6 Warunków Gwarancji terminie i nie dokonał niezwłocznie zgłoszenia do TRAX Polska.
 4. Produktów zużywających się podczas eksploatacji, których konieczność wymiany nie jest konsekwencją wady, ale wynikiem normalnego zużycia (w szczególności: widły, łańcuchy nośne, ogumienie, filtry i wkłady filtrów, uszczelki, świece zapłonowe i żarowe, okładziny hamulcowe, styki styczników, żarówki itp., a także smary, oleje i inne płyny eksploatacyjne).
 5. Wszelkich czynności związanych z obsługą pojazdu, w którym zastosowano Produkt, a także regulacji, ustawień lub operacji, których wykonanie wchodzi w normalne ramy obsługi pojazdu lub Produktu.
 6. Napraw Produktu niedozwolonych i nieprzewidzianych przez TRAX Polska oraz napraw prowizorycznych lub częściowych wykonanych na prośbę Kupującego.
 7. Usterek spowodowanych przez użytkowanie Produktu w sposób odbiegający od określonego w instrukcji obsługi. a powodującego niesprawność Produktu lub nienormalne jego zużycie.
 8. Przypadków, jeżeli niesprawność Produktu jest związana z nieprzestrzeganiem warunków obsługi, mających zapewnić niezawodność Produktu, zalecanych przez TRAX Polska i wykonywanych z inicjatywy Kupującego.
 9. Usterek będących wynikiem zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem ( specyfikacją producenta).
 10. Pogorszenia jakości i wyglądu, takich jak np. odbarwienie, zmiana lub deformacja Produktu spowodowanych przez jego normalne zużycie.
 11. Usterek wynikających z użycia paliwa nieodpowiedniej lub złej jakości lub użycia dodatku do paliwa niehomologowanego przez TRAX Polska.
 12. Usterek powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych produktów płynnych nie spełniających specyfikacji TRAX Polska (np. paliwo, smary, oleje itp.).
 13. Szkód powstałych w następstwie zdarzeń naturalnych (w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, np. gradobicie, uderzenie pioruna itp.), oddziaływania substancji chemicznych lub innych, a także powstałych wskutek pożarów, kradzieży, wypadku, przewrócenia, upadku Produktu itp. 
 14. Usterek powstałych na skutek dokonania zmiany pierwotnej formy lub/ oraz funkcji Produktu określonej w załączonej do Produktu instrukcji obsługi lub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu, a także szkód powstałych podczas transportu i przeładunku Produktu.
 15. Zdarzeń wynikających z braku odpowiedzi Kupującego na wezwanie przez TRAX Polska w celu doprowadzenia Produktu do zgodności ( akcje serwisowe).
 16. Wszystkich innych kosztów niewyszczególnionych w niniejszych OWG, a zwłaszcza kosztów związanych z ewentualnym unieruchomieniem Produktu, jak np. utrata możliwości użytkowania lub eksploatacji, koszt doprowadzenia do serwisu itp. TRAX Polska nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją usterek Produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku decyzji TRAX Polska o wymianie Produktu na nowy, okres gwarancji zostaje odnowiony.
 2. Naprawy nieistotne, jak również wymiana pojedynczych elementów Produktu, wykonane w ramach tej gwarancji nie powodują odnowienia biegu gwarancji dla tego Produktu.
 3. W przypadku braku możliwości korzystania z Produktu w związku z wykonywaniem nieistotnych napraw w ramach gwarancji, niniejsza gwarancja zostanie przedłużona odpowiednio o ten okres.
 4. Części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością TRAX Polska.
 5. Gwarancja na Produkty nie ogranicza, nie wyłącza i nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z wyłączeniem przedsiębiorców, dla których rękojmia została wyłączona.
 6. TRAX Polska ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Kupujący zalega w stosunku do TRAX Polska z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności jeśli zalega z zapłatą za dostarczone Kupującemu Produkty lub świadczone na jego rzecz przez TRAX Polska usługi. W takim przypadku TRAX Polska może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu gwarancji.